MySQL Yleisimmät komennot

MySQL - logo

Yhteys mysql-palvelimeen (kirjoitetaan linuxin komenkehotteessa)

mysql -u root -p

Pääkäyttäjän (root) olemassa olevan salasanan vaihtaminen (kirjoitetaan linuxin komentokehotteessa, kysyy sisäänkirjaantumisessa vanhaa salasanaa)

mysqladmin -u root -p password 'uusisalasana'

Listaus tietokannoista

show databases;

Tietokannan luominen (geneerinen tapaus)

create database esimerkki;

Tietokannan luominen (halutaan asettaa UTF8)

create database 'esimerkki' character set utf8 collate utf8_general_ci;

Tietokannan poistaminen

drop database esimerkki;

Siirtyminen käyttämään tiettyä tietokantaa

use tietokanta;

Tietokannan taulujen listaus

show tables;

Taulun sisällön kuvaus

describe taulu;

Näytä taulun kaikki data

SELECT * FROM taulu;

Tietokannan taulun poistaminen (if exists on valinnainen, mutta usein hyödyllinen lisä)

drop table if exists taulu;

Käyttäjien listaaminen

SELECT user FROM mysql.user;

Käyttäjän luominen

create user 'käyttäjä'@'localhost' identified by 'salasana';

Käyttäjän oikeuksien luominen tietokannalle (kaikki oikeudet)

grant all on tietokanta.* to 'käyttäjä'@'localhost' identified by 'salasana';

Käyttäjän oikeuksien luominen tietokannalle (suppeammat oikeudet)

grant SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER on tietokanta.* to 'käyttäjä'@'localhost' identified by 'salasana';

Käyttäjän poistaminen

drop user käyttäjä@localhost;

Käyttöoikeuksien aktivoiminen

flush privileges;

Tietokannan kopioiminen kokonaisuudessaan tiedostoon (backup)

mysqldump -u root -p tietokanta > tietokanta.sql

Tietokannan palauttaminen kokonaisuudessaan tiedostosta (restore)

mysql -h palvelin -u root -p tietokanta < tietokanta.sql

--> Tällä komenolla dumppaat Wordpressiin tietokannan tehokkaasti

Palvelimen tilan toteaminen linuxin komentoriviltä

service mysql status

// viHannes, 7 Dec 2021 in Bergamo, Italy